Задна колянна болка

ВЪВЕДЕНИЕ

Целта на настоящата статия е да помогне специалистите, занимаващи се със спортна травматология, да диагностицират правилно и да изберат оптималния лечебен план за пациентите със задна колянна болка. Съществуват различни подходи към диагнозата на болката в колянната става. Най-често описанието на болката е в зависимост от анатомичната област, в която болката се усеща най-силно. В зависимост от това болката в коляното е предна, задна, медиална и латерална. Фактът, че задната колянна болка е относително по-рядко срещана в сравнение с предната колянна болка например, не прави проблема, свързан с нея, по-лесен за решаване. Напротив, болката в задната колянна област може да се дължи на множество причини – тумори, увреди на мускули и сухожилия, лигаментарни увреди, патология на нерви и съдови структури, бурсити, компресивни синдроми на гръбначно-мозъчните структури и др. Детайлното познаване на анатомията на задната колянна област е от ключово значение за правилна ориентация за генезата на болката и предпоставка за навременно и правилно проведено лечение.

АНАТОМИЯ И БИОМЕХАНИКА НА ЗАДНАТА КОЛЯННА ОБЛАСТ

zadna1Задната колянна област е с най-сложна анатомия в сравнение с останалите области на колянната става. Известно е, че костите, участващи във формирането на колянната става, са бедрената кост, големият пищял и капачката. Заднолатерално се разполага и малкият пищял, който е свързан с проксималната тибия посредством тибиофибуларната синдесмоза. Около костите съществува сложна мрежа от мускули, връзки и други мекотъканни структури, които стабилизират коляното и спомагат да извършва сложните движения при флексията и екстензията му. Различаваме пасивни и активни стабилизатори на коляното. Например пасивни стабилизатори са медиалната и латералната колатерални връзки и кръсните връзки. Като активни стабилизатори играят роля екстензорният апарат на ставата, m. popliteus, m. semitendinosus, m. gracilis и др. Сухожилието на m. popliteus играе важна роля като източник на болка поради факта, че се намира на пода на fossa poplitea, непосредствено зад тибиалните кондили. M. gastrocnemius и hamstring групата (m. semimembranosus, m. semitendinosus и m. biceps femoris ) също могат да са генератор на болка задно и задномедиално в областта на коляното. Около мускулните сухожилия са разположени синовиални торбички – бурси, които намаляват триенето при флексия и екстензия в ставата. В задната колянна област също се намират нерви (n. cutaneus femoris posterior, n. peroneus communis, n. tibialis ), съдови структури (vena saphena parva, arteria popliteal, vena popliteal ), лимфни възли и мастна тъкан.

КЛИНИЧНА И ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Правилото, че детайлно снетата ананмеза е основен фактор за правилно поставяне на клиничната диагноза, важи при пациентите, оплакващи се от болка в задната колянна област. Оценка на походката и наличната контрактура в коляното са важни за ориентация за степента и локализацията на колянната патология. Освен стандартните клинични тестове, оценявящи мускулно-лигаментарния апарат и меките тъкани на коляното, съществуват няколко специфични теста за оценка на патология в структурите, намиращи се в задната колянна област. Обратният пивот шифт тест се изпозва за оценка на постеролатералната нестабилност на коляното. При него коляното се сгъва до 60°90° и се упражнява външна ротация върху тибията. При тази позиция коляното с увреда на задната кръстна връзка би било със задна сублуксация на тибията. При екстензия до около 30° се усеща „прескачане“ на тибията при нейното наместване. Рекурватум тестът се извършва с пациент по гръб и се повдигат двата долни крайника за палците на ходилата. Ако се установи асиметрична хиперекстензия, външна ротация и варус, може да се предполага увреда на задната кръстна връзка. Известните McMuray и Apley тестове се използват за диагностика на менискалните лезии. При първия тест за оценка на медиалния мениск се флектира коляното до 90° и се ротира във външна ротация ходилото. След това се извършва разгъване на коляното и се палпира медиалният мениск за прескачане – „клик“ и болка. При Apley теста пациентът е по корем със сгънато в 90° коляно. Упражнявайки натиск и външна и вътрешна ротация чрез хоодилото, се оценява наличието на индуцирана болка в медиалната или латералната ставна цепка. Патология в лумбалния отдел на гръбначния стълб и тазобедрената става може да предизвика болка също така и в задната колянна област. Поради това клиничният преглед трябва да включва и тези анатомични области. Съдови и неврологични увреди трябва да влизат в съображение, когато се разглежда болката в задната колянна област. Поради факта, че основните причини за болката в задната колянна област произходат от мекотъканните структури в нея, от образните изследвания с най-голяма диагностична стойност е ядрено-магнитният резонанс. С негова помощ могат да бъдат диагностицирани увреди на връзковия апарат, на менисците, капсуларни увреди, синовиални кисти и др. Ехографската диагностика като евтина и лесно достъпна методика също трябва да влиза в диагностичния протокол за патологията особено на задната колянна област, където с нея могат да се установят и съдови увреди. За допълнителна оценка на съдовия статус в съображение влизат и инвазивните процедури, например контрастните изследвания на съдовете – артериои венографии. Сцинтиграфската диагностика се използва за диагностика на костни и мекотъканни тумори, които, макар и рядко, могат да бъдат причина за задна колянна болка.

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ЗАДНАТА КОЛЯННА БОЛКА

Поради големия брой потенциални причини за задната колянна болка, в табличен вид сме представили основните от тях и съответните симптоми и клинична находка в зависимост от произхода на болковия синдром (табл. 1).

Диагноза Симптоми Клинична  находка
Бейкерова киста Тежест  в  поплитеалната  област,  особено след натоварване Тумороподобна формация в задната колянна област, по-често задномедиално
Тумори Палпируема мекотъканна или костна структура в задна колянна област Ограничение   във   флексията   на   ставата, болка
Менискални лезии Болка и „щракане“ в коляното Палпаторна болка в областта на ставната цепка; позитивни тестове на McMuray и Apley
Увреда   на   hamstring-сухожилията Болка  с  внезапно  начало  при  натоварване Болка  и  оток  в  областта  на  сухожилията, особено при флексия на ставата
Калцификация     на     сухожилието     на     m. gastrocnemius Болка при екстензия на коляното дорзифлекси на ходилото в областта на залавното място  на  сухожилието Палпаторна болка и тежест в областта на сухожилието
Увреда на сухожилието на m. popliteus Болка при бягане, особено при бягане по наклонен  терен Болка при флексия на коляното и вътрешна ротация  на  тибията
Увреди на постеролатералния ъгъл Барусна малпозиция на коляното, хиперекстензия и увеличена външна ротация на подбедрицата Позитивен тест за външна ротация и рекурвация на ставата
Синдром  на  притискане  на  поплитеалната сртерия Хипертрофия на задната група мускули на подбедрицата,  парестезии  под  коляното Намаление до изчезване на дисталните пулсации на a.dorsalis pedis при активна план- тарна флексия на ходилото, трофични про- мени  дистално  от  коляното
Синдром     на     компресия     на     n.peroneus communis Тежест и болка в областта на притискането; парестезии дистално от компресията Палпаторна болка и позитивни ЕМГ промени по хода на n.peroneus
Синдром  на  компресия  на  n.tibialis Тежест и болка в областта на притискането, парестезии дистално от компресията Палпаторна болка и позитивни ЕМГ промени по хода на n.tibialis
Постоперативна   артрофиброза Ограничен  обем  на  движение  след  оперативни   интервенции “Еnd point” при флексия и екстензия
Биоабсорбируеми импланти за менискален шев Остра  болка  в  коляното  около  имплантите, засилваща се при екстензия Палпаторна болка и тежест в областта на имплантите
Дегенеративни ставни заболявания Болка, засилваща се при натоварване, сутрешна   скованост Репитации при активно и пасивно движение на  коляното,  ставен  излив,  деформитети

Специфични причини за задна колянна болка и тяхното лечение

Бейкерова (поплитеална синовиална) киста.

В областта на коляното се намират значително количество бурси, които могат да бъдат източник на оток и болка. Физиологичната роля на бурсите е да намаляват триенето между движещите се структури при флексия и екстензия на ставата.

Класическата кистична лезия в областта на поплитеалната ямка на коляното е поплитеалната или така наречената Бейкерова киста. Тя се причинява или от херниация на синовиалната мембрана през задната капсула на ставата, или при излизане на ставна течност в анатомичната бурса, намираща се в съседство с m. gastrocnemius или m. semimembranosus. Диагностичният метод с най-голяма диагностична стойност при изследване на Бейкеровата киста, а и на останалите кисти около коляното е ядреномагнитният резонанс. За допълнителни методи може да бъдат използвани ултразвуковата диагностика, компютърната томография или артрографията.


Множество заболявания и травми могат да бъдат свързани с възникването на Бейкеровите кисти, включително артроза на ставата, менискални лезии – особено хоризонталните надлъжни такива, ли-
гаментарни увреди, ревматоиден артрит, саркоидоза и лимфоми. Всички тези съсътояния следва да се вземат предвид при търсенето на етиологията на кистата и планиране на лечението.
Въпреки че Бейкеровата киста е бенигнено заболяване, тя може през да се усложни с руптура, да се инфектира или да предизвика компресия на околните съдове и нерви, което я прави показана за лечение. Обикновено кистата търпи обратно развитие при премахване на етиологичната причина за появата й, например резекция на менискалната лезия. В редките случаи, когато това не стане, може да се обмисли оперативното й отстраняване, което задължително трябва да включи идентификация на ставната комуникация на кистата и затварянето й при наличие на такава. Простата аспирация на кистата или инжектирането на кортокостероидни медикаменти в нея много често е съпроводено от временен успех поради персистиране на причината за нейното формиране. Ганглионите също представляват кистични лезии, които могат да се локализират извънставно, вътреставно, вътрекостно или периостално. Вътреставните ганглиони са най-често с произход от предната кръстна връзка. Тези с произход сухожилието на m. popliteus могат да предизвикат болка в задната колянна област. Лечението им е пункция, аспирация, ексцизия или кортикостероидна терапия в самия ганглион.

TУМОРИ

Задната колянна болка може да бъде предизвикана от доброкачествени и злокачествени костни и мекотъканни тумори. В много от случаите диагностиката на туморите е затруднена и забавена поради факта, че голяма част от тях протичат в началото с бедна и неспецифична клинична картина. Основният симптом, който води пациента при специалист, е болката и палпируемата нарастваща туморна маса в областта на коляното. Други симптоми от страна на туморите в задната колянна област могат да бъдат ограничение на флексията в ставата, блокаж на коляното и компресия на разположените в съседство съдово-нервни структури и свързаните с това симптоми. По-честите тумори, възникващи в задната колянна област, са остеохондромът, енхондромът, хондробластомът, остеосаркомът, хондросаркомът, пигментният вилонодуларен синовит и синовиалната хондроматоза. Рентгенографиите минимум в две проекции на ставата могат да бъдат насочващи за диагнозата. И при най-малко съмнение за туморна генеза на болката се препоръчва да се направят допълнителни образни изследвания – ядреномагнитен резонанс с или без контраст, ангиография, сцинтиграфия. Лечението на туморите в зависимост от степента на тяхната злокачественост и стадиране може да включва резекция или ампутация, комбинирани с радиоили химиотерапия.

УВРЕДИ НА HAMSTRING – СУХОЖИЛИЯТА

zadna4Hamstring комплексът включва сухожилията на m. semitendinosus, m. semimembranosus и m. biceps femoris. Най-често увредата настъпва в m. biceps femoris, и по-точно в областта на мускулно-сухожилния преход на късата глава на мускула. Причината за увреда е обикновено рязко напрежение на мускулатурата при приземяване от височина, промяна на посоката на движение, спринтиране. Неадекватното загряване и стречинг преди натоварване може да увеличат възможността за увреда на сухожилията. Болката в областта на увредата, подкрепена с ултразвукова диагностика или ядрено-магнитен резонанс, оформят диагнозата. Ако на образното изследване се установи увреда повече от 50% от диаметъра на мускула или сухожилието, въздържането от активен спорт следва да е минимум 6 седмици. Обикновено лечението е неоперативно, особено на напълните руптури на мускулно-сухожилните структури.

КАЛЦИФИКАЦИЯ НА СУХОЖИЛИЕ НА M. GASTROCNEMIUS

Рядка причина за задната колянна болка е калцификацията на сухожилието на m. gastrocnemius – отлагането на калциев пирофосфат дихидрат (CPPD ). Диагозата може да бъде поставена при анализ на рентгенографиите в две проекции на ставата. По-често състоянието се наблюдава при пациенти във възрастовата група над 50 години, при по-млади е рядкост. Лечението на състоянието е консервативно – физиотерапия, адаптиране на спортните натоварвания, локална кортикостероидна терапия.

УВРЕДИ НА СУХОЖИЛИЕТО НА M. POPLITEUS

Анатомия на m. popliteus.M. popliteus и сухожилието му играят важна роля на стабилизатор на колянната става в областта за заднолатералния ъгъл и предпазват от абнормна предна транслация на тибията, особено при спускане по наклон. Увредите на сухожилието или на мускулно-сухожилния преход на m. popliteus са най-чести при бегачите на дълги дистанции и особено на тези, практикуващи “downhill” бягане по наклон и в пресечен терен. Специфичен провокативен тест за диагностика на патологията на m. popliteus е, когато при вътрешна ротация на тибията се накара пациентът да флектира коляното срещу съпротивление. Появата на болка в областта на сухожилието при този тест е силно суспектна за увредата му. Лечението включва покой и временно прекратяване на провокиращите болка спортни натоварвания, стречинг, кинезитерапевтични процедури.

МЕНИСКАЛНИ УВРЕДИ

Увредите на менисците, особено в задната им част, могат да предизвикат болка в задната колянна област. Характерни са лекият до средностепенен оток в ставата при натоварване, болка при флексия на коляното, болка в съответната ставна цепка, звуков феномен, наподобяващ щракане на коляното, усещан от пациентите, при активна или пасивна флексия и ектензия е ставата. Позитивни са тестовете на McMurau и Аpley за менискални увреди. Ядрено-магнитният резонанс спечели в последното десетилетие първенството на основен образен диагностичен метод за диагностика на менискалната патология. Лечението на травматичните увреди на менисците най-често е оперативно и артроскопски асистираната частична менисцектомия или менискален шев са основните процедури, прилагани при увреди на менисците.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Причините за задна колянна болка могат да бъдат многобройни и разнообразни. Поради комплексността и разнообразието им е необходимо задълбочено познаване на етиологията, диференциалната диагноза, клиничните и инструменталните изследвания и методите за лечение, така че да бъде поставена навременна и коректна диагноза и да бъде избран найподходящият метод за лечението на заболяването.

Д-р Владимир Стефанов
сп. Медицина и спорт, брой 1-2, 2014

Може би ще искате да узнаете повече и за ...