Консултант по управление / Бизнес консултант

Във връзка с изпълнението на проект по Процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Търсим да назначим в медицински център Д-р Михаил Илиев ЕООД в гр. София:

Консултант по управление / Бизнес консултант

От Вас очакваме:

 • Умения и опит в
  • Създаване на стратегия за развитието на собствен бизнес;
  • Дефиниране на Визия, Мисия и Цели;
  • Създаване на стратегия и организация за продажбите;
  • Техники за организиране и изпълнение на стратегията за продажби;
  • Създаване на ценова политика;
  • Проучване и намиране на пазарни ниши;
  • Техники за маркетинг и реклама на бизнеса – маркетингов план;
  • Създаване на лоялна програма за клиентски канал;
  • Финансово планиране и изпълнение – годишни и тримесечни планове, оценка и ре-планиране;
  • Договаряне на финансови условия с кредитори, контрагенти и клиенти;
  • Финанси за нефинансови мениджъри.
 • Вие сте мотивирани и организирани в работата си.
 • Минимум 7 години опит в управлението / бизнеса доказан чрез заемането на ръководни позиции и/или консултантска практика и/или управление и развитие на собствен бизнес.
 • Опит в информационните технологии ще се счита за предимство.
 • Опит в сферата на услугите ще се счита за предимство.
 • Образование в сферата на мениджмънта, финансите или икономиката.
 • Отличен английски език.
 • Втори чужд език се счита за предимство.
 • Отлични умения по боравене с MS Office (word, excel и power point).

 Вие ще отговаряте за консултиране и обучение на младежи в сферата на професионалната реализация на работното място и/или развитие на техен собствен бизнес. Отговорностите на позицията включват:

 • Създаване и изпълнение на програма от мерки за предоставяне на компетентни съвети, актуална информация, споделяне на опит, знания и умения, спрямо конкретните потребности на лицата от целевата група, включени в заетост в социалното предприятие.
 • Прилагане на мерки с насоченост към: бизнес стратегия, продажби, маркетинг, информационни технологии за развитие на собствен бизнес, специфика на организцията на бизнес в сферта на “рехабилитацията”, комуникация с целевитеклиенти, структуриране на услугите, събиране на обратна връзка, мениджмънт за постоянно подобрение, технологии, използвани в сферата на рехабилитацията и др. на представителите на целевата група по проекта.
 • Прилагане на програма от мерки за развитие на умения за общуване, работа в екип и работа с клиенти на представителите на целевата група по проекта.
 • Развитие на умения и навици у представителите на целевата група по проектаза справяне с различни ситуации, чрез задвижвани от практиката казуси.

Ние ще отговорим с:

 • Много и различни предизвикателства;
 • Работа в професионален екип на много високо ниво
 • Трудов договор и отлично възнаграждение;
 • Толерантно отношение и свобода за креативност.

Очакваме Вашето CV и актуална снимка.

 Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност, съгласно изискванията на ЗЗЛД и Регламента за защита на личните данни (GDPR).

Може би ще искате да узнаете повече и за ...